Προφίλ

Οι σκοποί της Εταιρίας είναι (α) γενικοί και (β) ειδικοί.

Γενικοί σκοποί είναι:

  1. προαγωγή της λογοτεχνίας της Κύπρου και
  2. η λογοτεχνική και γενικότερα η πολιτιστική προβολή της Κύπρου σ’ ευρύτερα εθνικά πλαίσια.

Ειδικοί σκοποί της Εταιρίας είναι:

  1. η προαγωγή των συμφερόντων των Ελλήνων Κυπρίων Λογοτεχνών,
  2. η σύσφιξη των δεσμών ανάμεσα στους Έλληνες λογοτέχνες του νησιού, και
  3. η σύσφιξη των δεσμών των Ελλήνων Λογοτεχνών της Κύπρου με τους λογοτέχνες της Ελλάδας και της διασποράς.

Η Εταιρία έχει ως ανώτατο διοικητικό σώμα τη Γενική Συνέλευση που οι αποφάσεις της παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 6 μέλη (Πρόεδρος, Α’ Αντιπρόεδρος, Β’ Αντιπρόεδρος που εκτελεί και χρέη Γραμματέα, Ταμίας και δυο Σύμβουλοι) εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ανά τριετία.

Τακτικά μέλη της Εταιρίας μπορούν να γίνουν όσοι λογοτέχνες κάτοικοι Κύπρου υποβάλουν αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο κι εγκριθούν απ΄αυτό, νοουμένου ότι έχουν εκδώσει δύο τουλάχιστον λογοτεχνικά βιβλία.

Εκτός από τα τακτικά μέλη εγγράφονται και πάρεδρα μέλη Έλληνες Κύπριοι και Ελλαδίτες λογοτέχνες του εξωτερικού, που έχουν όλα τα δικαιώματα κι όλα τα καθήκοντα των τακτικών μελών, εκτός από το δικαίωμα να εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Σύνθεση του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου
Κλείτος Ιωαννίδης Πρόεδρος
Αντιγόνη Μοδέστου Αντιπρόεδρος
Αθηνά Τέμβριου Γραμματέας
Ήβη Σιακαλλή-Αργυρίδου Ταμίας
Ελένη Αρτεμίου-Φωτιάδου Μέλος